CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHÂN.

Với vai trò là Giám đốc Công ty: Giám đốc Công ty là Người đại diện trước pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động hằng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các Phòng/Ban nghiệp vụ: Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc Công ty ban hành dưới sự lãnh đạo  và điều hành của Giám đốc Công ty, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Công ty quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của  Công ty được giao.

Các Phòng/Ban nghiệp vụ: Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ bảo hành bảo trì hệ thống 24/7, dịch vụ đáp ứng kỹ thuật có mặt trong 24h.